Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vainu – Eläinetsijäkoirat ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen toimialueena on koko Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä näissä säännöissä yhdistykseksi.

2. Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää karanneiden kotieläinten löytymistä, kiinnisaamista ja karkaamisten ehkäisyä. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää koirien hajutunnistuskoulutusta päämääränä kadonneiden eläinten jäljittäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen koulutusta, kursseja ja muita tapahtumia. Yhdistys järjestää hajutunnistus- ja etsijäkoirakursseja, etsijäkoirakokeita ja -testejä, neuvoo karanneiden kotieläinten omistajia, auttaa etsimään karkuun päässeitä eläimiä sekä järjestää erilaisia neuvonta- ja varainkeruutapahtumia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa yhdistyksen toimintaa tukevien tuotteiden myyntiä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta.

3. Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksellä voi olla myös yhteisöjäseniä. Yhteisöjäsenellä ei ole äänivaltaa ja sen on oltava oikeustoimikelpoinen yritys tai yhdistys.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset jäsenet, kannattavat jäsenet ja yhteisöjäsenet.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen erottaminen

Jos jäsen ei maksa jäsenmaksuaan kehotuksesta huolimatta, katsotaan hänet eronneeksi yhdistyksestä 30 päivän kuluttua maksukehotuksen eräpäivästä.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Hallitus päättää varsinaisilta jäseniltä, kannattavilta jäseniltä ja yhteisöjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta. Eri jäsenryhmillä voi olla eri hintaiset jäsenmaksut. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Jäsenmaksut maksetaan kuluvalta vuodelta etukäteen ja ne on suoritettava laskussa ilmoitettuun eräpäivään mennessä.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Tämän lisäksi valitaan vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Vuosittain erovuorossa on puolet hallituksen jäsenistä. Tarvittaessa erovuoroiset jäsenet ratkaisee arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi (1) hallituksen jäsen sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi kokoontua myös tietoliikenneyhteyksien välityksellä kaikkien jäsentensä suostumuksella.

Hallituksen jäsenen on oltava täysi-ikäinen.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö, kaksi (2) yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus varsinaisilla jäsenillä, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla, kullakin yksi (1) ääni.

Jäsen ei voi valtakirjalla siirtää äänioikeuttaan toiselle.

Yhteisöjäsenellä ja kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kirjeitse, sähköpostitse tai yhdistyksen internetsivustolla.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen  vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen puheenjohtajan valinta.
 2. Kokouksen sihteerin valinta.
 3. Esityslistan hyväksyminen.
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden vahvistaminen.
 5. Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta.
 6. Edellisen vuoden toimintakertomuksen hyväksyminen.
 7. Tilinpäätöksen hyväksyminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 8. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen.
 9. Puheenjohtajan valinta.
 10. Hallituksen muiden jäsenten valinta.
 11. Kahden (2) toiminnantarkastajan ja näiden varamiesten valinta.
 12. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely ja niistä päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys puretaan, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13. Muilta osin noudatetaan mitä laissa yhdistyksistä säädetään.